OO Defence Industry Association of Hungary’s - Tagsági viszonyok

Tagsági viszonyok


1. Az Egyesület tagsága:

Az Egyesület tagja lehet minden, a Magyar Köztársaság területén bejegyzett jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaság, törvényesen, állandó lakhellyel vagy telephellyel rendelkező, Magyarországon tartózkodó természetes személy, ha közvetlenül, vagy közvetve a magyar védelmi- és biztonsági iparral kapcsolatos tevékenységet folytat, elfogadja az Egyesület alapszabályát, ennek szellemében fejti ki tevékenységét, rendes tag esetében vállalja a tagdíj fizetését.

A tagság formái:

 • rendes tag:
 • jogi személy tag
 • magán tag
 • tiszteletbeli tag

Új rendes tag felvételéhez két Egyesületi tag támogatása és az elnökség jóváhagyó döntése szükséges. 

Tiszteletbeli tagságra az arra érdemesnek tartott személyt saját, vagy tagsági javaslat alapján az elnökség kéri fel.

1.1 A rendes tagok jogai:

A rendes tag jogosult részt venni az Egyesület munkájában részt vehet az Egyesület Közgyűlésén.

Szavazati joggal csak a rendes tag rendelkezik.

Szavazati jogok: Minden magánszemély rendes tagnak 1 (egy), jogi személy rendes tagnak 10 (tíz) szavazati joga van. A tagok jogosultak a közgyűlés által meghatározott mértéknél magasabb tagdíjat fizetni. Magánszemély tag esetében az 1.2 pontban meghatározott tagdíjon felüli befizetés esetén minden további egész számú többszöröseként számítandó tagdíj további egy szavazatra jogosult maximum összesen 10 db-ig.

A természetes, magánszemély tag, illetve jogi személy egyesületi tag képviselője egyaránt megválasztható az Egyesület valamennyi tisztségének betöltésére.

A jogi személy egyesületi tag képviselője választható tisztségviselőnek akkor is, ha egyben magánszemélyként is tagja az Egyesületnek.

A tag jogosult rendszeres tájékoztatást kapni az Egyesület tevékenységéről és jogosult részt venni az Egyesület által szervezett valamennyi rendezvényen, azokon véleményét kifejteni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

Az Egyesület szolgáltatásait a tagdíj, esetenként a közvetlen költségek ellenében biztosítja tagjai részére. A tag jogosult kedvezményes térítés ellenében, vagy a költségek fedezése mellett az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételére.

A tag önkéntes felajánlással segítheti az Egyesület gazdálkodását.

1.2 A rendes tagok kötelességei:

A rendes tag köteles az egyesületi tagdíjat megfizetni. A jogi személy rendes tag éves tagdíját a közgyűlés állapítja meg. Az éves tagdíj két részletben, első fele január hó végéig, második fele július végéig esedékes. A Magánszemély rendes tag tagdíjának mértéke a jogi személy tag díjának 10% -a.
A tag az Egyesület munkájában önként vállalt feladatainak maradéktalanul köteles eleget tenni.
Az Egyesület tagjai kötelesek az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában aktívan részt venni, az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, előírásait a hozott határozatokat és ajánlásokat megtartani.

2. Tiszteletbeli tag jogai, kötelességei:

A tiszteletbeli tag a Közgyűlésen és elnökségi ülésen meghívó alapján, tanácskozási joggal vehet részt, nem köteles tagdíjat fizetni, de önként felajánlott pénzbeli támogatást adhat.

A tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület rendezvényein részt venni, annak tevékenységéről rendszeres tájékoztatást kapni.

A tiszteletbeli tagság keletkezésére, illetve megszűnésére az alapszabálynak a rendes tagság keletkezésére, illetve megszűnésére vonatkozó szabályai az irányadóak.

3. Tagsági viszony megszűnik:

 • a rendes jogi személy tag kilépésével;
 • a Magán és Tiszteletbeli tag halálával;
 • rendes jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével;
 • ha a rendes tag az éves tagdíjat írásos felszólítás ellenére sem fizeti meg, a második hivatalos felszólításban megjelölt határidő lejártával.
 • A tag kizárásával. Az Elnökség a tagok soraiból kizárhatja (a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjával) azt, aki az Egyesület Alapszabályát megsérti vagy az Egyesületnek erkölcsi és/vagy anyagi kárt okoz, vagy kötelezettségeinek neki felróható okból nem tesz eleget, a kizáró határozatot a következő közgyűlésnek jóvá kell hagyni.
 • a Magán és Tiszteletbeli tag szabadságvesztését kimondó büntetőbírósági határozat jogerőre emelkedésének napján;
 • az egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

4. Jogorvoslat

 • Az Elnökség tagfelvételt elutasító és tagot kizáró határozata ellen annak kézhezvételét követően számított 30 napon belül az egyesület elnökéhez írásban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Az Elnök a fellebbezési kérelmet a soron következő közgyűlés elé terjeszti döntéshozatalra.